Ngoài ra, hiện tại Công ty chúng tôi là Nhà sản xuất duy nhất được Công ty Điện lực Đài Loan đánh giá đạt tiêu chuẩn về năng lực thiết kế, chế tạo và chất lượng trong lĩnh vực máy móc cấp thoát nước của ngành công trình bảo vệ môi trường trong nước, và còn là khuôn mẫu cho các Doanh nghiệp cùng ngành nghề học hỏi theo. Điều này hoàn toàn là nhờ vào công lao nỗ lực thúc đẩy hoạt động quản chế chất lượng toàn diện trong mười mấy năm qua, thực hiện “chất lượng bảo vệ môi trường chính là chất lượng cuộc sống” làm kết quả tiêu chuẩn. Những việc nêu trên thể hiện đầy đủ chúng tôi không chỉ trau dồi kỹ thuật và hành động bảo vệ môi trường, quan trọng nhất còn là yêu cầu chất lượng liên quan mật thiết đến đời sống. Một mặt là thái độ có trách nhiệm đối với chất lượng, mặt khác là giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn về chất lượng, đạt đến mục tiêu nhận thức chung về bảo vệ môi trường.