2016/12 Thực thi hợp nhất Công xưởng với văn phòng, văn phòng chuyển đến khu công
nghiệp Ấu Sư – Dương Mai.