Thành tích thực tế về công trình       

Nước thải thực phẩm

TimeProject NameCapacityLocation
1998/11Shin Tai Fong Corp. - WWTP400 CMD
1994/3Uni-President Enterprises Corp. - Food Processing WWTP1,500 CMD
1990/12Horng Ming Freezing Food Co., Ltd. - Freezing Marine Products Processing WWTP Sludge Dehydrated Equipment Phase II6-12 CMH
1988/11Horng Ming Freezing Food Co., Ltd. - Freezing Marine Products Processing WWTP1,500 CMD
1988/5Wei-Lih Food Industrial Co., Ltd. - Food Processing WWTP300 CMD

Thành tích thực tế về công trình

Nước thải thực phẩm

<= Back to Engineering Evidence