Thành tích thực tế về công trình       

Nước thải thu hồi nguồn tài nguyên

TimeProject NameCapacityLoaction
2009/7POSMEC-Coal Unloading System Improvement Project - Hsinta Power Plant1,168 CMD

2007/6

I-Chiun Precision Industry Co., Ltd.
Wastewater: 135 CMD
Recycling & Pure Water: 500 CMD
2005Yung Kang Resource Recovery Plant - WWTP400 CMD

2000/11

Ping Tung Resource Recovery Plant - WWTP
Inorganic Waste Water: 100 CMD
Organic Waste Water: 200 CMD
Leachate Waste Water: 100 CMD
1998/10I-Chuan Precision Industry Co., Ltd. - Recycling Rinse Water Rectification Project30 CMH
1991/12Shin Kwang Hwa Paper MFG Co., Ltd. - WWTP1,500 CMD
1991/9Formosa Taffeta Co., Ltd. - PVA Recycling Project1,440 CMD
1990Chung-Shing Paper Co., Ltd. - WWTP White-Water Recycling Aeration & Clarifier Installations 

Thành tích thực tế về công trình

Nước thải thu hồi nguồn tài nguyên

<= Back to Engineering Evidence