Ví dụ đại diện    

Công trình gói thầu xây dựng mở rộng bãi (xử lý) nước sạch Long Đàm